Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden SmartManSys

De dienst “SmartManSys” wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf SmartManSys. Aan het gebruik van SmartManSys zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door SmartManSys te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door SmartManSys schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 1. Gebruik van de dienst

 1. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. SmartManSys mag ervan uit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij SmartManSys heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
 2. Met SmartManSys verwerkt u persoonsgegevens. SmartManSys treedt hierbij op als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U vrijwaart SmartManSys van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.

 

Artikel 2. Gebruiksregels

 1. Het is verboden SmartManSys te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
 2. In het bijzonder is het verboden persoonsgegevens te verzamelen zonder een adequate privacypolicy te hebben gepubliceerd. Ook bij overige verwerking van persoonsgegevens dient u zich aan de AVG te conformeren.
 3. Indien SmartManSys constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag SmartManSys zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
 4. Indien naar het oordeel van SmartManSys hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van SmartManSys of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is SmartManSys gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 5. SmartManSys is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
 6. SmartManSys kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart SmartManSys van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

 

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

 1. SmartManSys spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 2. SmartManSys onderhoudt SmartManSys actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal SmartManSys dit zo veel mogelijk in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur lokale tijd) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
 3. SmartManSys mag van tijd tot tijd de functionaliteit van SmartManSys aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist SmartManSys zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

 

Artikel 4. Intellectueel eigendom

 1. De dienst SmartManSys, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van SmartManSys. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van SmartManSys, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 2. Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). U verstrekt aan SmartManSys een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
 3. Indien u informatie stuurt naar SmartManSys, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
 4. SmartManSys zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via SmartManSys, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of SmartManSys daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal SmartManSys zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. U bent er zich van bewust dat de dienst afhankelijk is van een stabiele internetverbinding op de locatie waar u gebruik wilt maken van de dienst. SmartManSys kan geen invloed uitoefenen op uw internetverbinding, netwerk, apparatuur of alle andere diensten/apparaten die niet geleverd zijn door SmartManSys. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van deze internetverbinding, netwerk, apparatuur of alle andere diensten/apparaten die niet geleverd zijn door SmartManSys. 2. In aanvulling op het vorige lid kan SmartManSys niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade als het gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot het implementeren van managementsyste(e)m(en) door het falen van uw internetverbinding, netwerk, apparatuur of alle andere diensten/apparaten die niet geleverd zijn door SmartManSys.
 2. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert SmartManSys geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst of enigeschade in verband daarmee.
 3. SmartManSys is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade doorbedrijfsstagnatie.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen één maand na ontdekking schriftelijk bij SmartManSys meldt.
 5. U vrijwaart SmartManSys van alle claims van derden in verband met de data die u opslaat en uitleest middels de dienst, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) waar het betreft een schending van privacyrechten in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 6. In geval van overmacht is SmartManSys nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

 

Artikel 6. Duur en opzegging

 1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan voor onbepaalde tijd.
 2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
 3. SmartManSys kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.
 4. U kunt op elk moment via de interface de data downloaden die u opslaat of verwerkt via de dienst.

 

Artikel 7. Wijzigingen voorwaarden

 1. SmartManSys mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
 2. SmartManSys zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
 3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de gebruiksovereenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

Artikel 8. Overige bepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met SmartManSys worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin SmartManSys gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
 4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door SmartManSys wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
 5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 6. SmartManSys is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die SmartManSys of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.